Nyheter
25.03.11

Agent for Vina

Remittance Express. Vung Tau er blitt agent for Vina Remittance Express.

Cong ty gửi tiền lẹ về Việt Nam.

An toàn và lẹ, trong vòng 24-48 tiếng.

Xin liên lạc Vung Tau, 38 02 43 44.